Πολιτική Αποστολής

Η αποστολή της υπηρεσίας ολοκληρώνεται μα την επιτυχή ολοκλήρωση της αντίστοιχης συναλλαγής και την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι υπηρεσίες της Εταιρείας συνίστανται στην προβολή και προώθηση ηλεκτρονικών καταστημάτων και ιστοτόπων και στην φιλοξενία ηλεκτρονικών καταστημάτων και ιστοτόπων. Επιπρόσθετα η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες κατοχύρωσης και διαχείρισης ονομάτων χώρου (domain name), φιλοξενίας διακομιστών, streaming (βίντεο ή ραδιόφωνο), πιστοποιητικών SSL, κατασκευής και προώθησης ιστοσελίδων, μεταφοράς δεδομένων, υποστήριξης και εκπαίδευσης στα αντίστοιχα άυλα συστήματα και πλατφόρμες διαφήμισης, διαχείρισης και κατασκευής ιστοτόπων.

Ειδικότεροι όροι ανά υπηρεσία :

 1. Κατοχύρωση και διαχείριση Domain Name (Ελλάδα)

  • Εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ. (ΦΕΚ 973/Β/2018) όπως τροποποιείται και ισχύει.

 2. Κατοχύρωση και διαχείριση Domain Name (Ευρωπαϊκών)

  • Εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .eu και .ευ της Eurid.

 3. Κατοχύρωση και διαχείριση Domain Name (Αλλοδαπό)

  • Κανονισμοί ICANN και τρίτων παρόχων.

 4. Μεταφορά Domain Name (Ελλάδα/Αλλοδαπό/Ευρωπαϊκών)

  • Εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (Domain Names) με κατάληξη .gr ή .ελ. (ΦΕΚ 973/Β/2018) όπως τροποποιείται και ισχύει.

  • Εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Διαχείρισης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη .eu και .ευ της Eurid.

  • Κανονισμοί ICANN και τρίτων παρόχων.

 5. Web hosting:Ο λογαριασμός του Πελάτη βρίσκεται μέσα σε έναν κοινόχρηστο διακομιστή, όπου οι πόροι (π.χ. CPU, Μνήμη, απόδοση δίσκου I/O) κατανέμονται μεταξύ όλων των λογαριασμών που βρίσκονται στον ίδιο διακομιστή, ανάλογα το πακέτο φιλοξενίας που έχει επιλέξει ο Πελάτης και στην περίπτωση του Dedicated Web Hosting : Ο λογαριασμός του Πελάτη βρίσκεται σε φυσικό διακομιστή προδιαγραφών επιλογής του. Οι πόροι του πακέτου είναι αποκλειστικοί (π.χ. CPU, Μνήμη, Μέγεθος δίσκου).

  Full server management: Η Εταιρεία αναλαμβάνει την διαχείριση και την εσωτερική λειτουργία του διακομιστή, πλην του περιεχομένου του Πελάτη, με εκτέλεση εργασιών, όπως αντιγράφων ασφαλείας και ενημερώσεις του λειτουργικού συστήματος, εγκαταστάσεις/ρυθμίσεις του Web server (π.χ. Apache, PHP), της βάσης δεδομένων (π.χ. MySQL), του panel φιλοξενίας (π.χ. cPanel, Plesk) κλπ.

  Αναλυτικότερα το πακέτο Διαχείρισης περιλαμβάνει:

  • Ελέγχους ασφαλείας σε επίπεδο server.

  • Ρύθμιση Firewall.

  • Ρύθμιση DNS.

  • Αντιμετώπιση ζητημάτων αδυναμίας εκκίνησης του διακομιστή.

  • Αντιμετώπιση ζητημάτων αδυναμίας εκκίνησης υπηρεσιών (π.χ. Apache, Μysql, Postfix) .

  • Εγκατάσταση πακέτων μέσω του package manager (π.χ. yum, apt).

  • Ενημερώσεις λογισμικού διακομιστή και αναβαθμίσεις (π.χ. php, mysql).

  • Προσαρμοσμένες ρυθμίσεις για υπηρεσίες (π.χ. εγκατάστασηPECL πρόσθετων/extension της PHP).

  • Παραμετροποίηση υπηρεσιών Email (π.χ. postfix, dovecot).

  • Παροχή βοήθειας για αντιμετώπιση προβλημάτων των website σε περίπτωση που χρειάζεται κάποια ρυθμιση ο server (π.χ php.ini).

  • Αυτοματοποίηση εργασιών (cron).

  • Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας (backup).

  • Επαναφορά δεδομένων από αντίγραφο ασφαλείας των τελευταίων 15 ημερών (π.χ. επαναφορά ιστοσελίδας σε προηγούμενη κατάσταση σε περίπτωση παραβίασης, σε περιπτωση που επιθυμείτε αντίγραφα ασφαλείας από προγενέστερο χρονικό διάστημα η υπηρεσία είναι χρεώσιμη).

   Η Εταιρία, δεν μπορεί να παρέχει υποστήριξη σε θέματα περιεχομένου, για τα οποία παραμένει υπεύθυνος διαχείρισης ο Πελάτης. Ενδεικτικά, η Εταιρία μπορεί να προχωρήσει σε επαναφορά ιστοσελίδας σε προηγούμενη κατάσταση σε περίπτωση παραβίασης και κατόπιν αιτήματος του πελάτη, ωστόσο δεν αποτελεί δική της ευθύνη ή αρμοδιότητα ο έλεγχος και διόρθωση κενών ασφαλείας.

  Πιστοποιητικά SSL: Η Εταιρία παρέχει πιστοποιητικά ασφαλείας κατηγοριών, “Επικύρωσης domain”, “Επικύρωσης οργανισμού” και “Εκτεταμένης επικύρωσης”.

  Σε κάθε κατηγορία πιστοποιητικών εφαρμόζονται πολιτικές επαλήθευσης και έκδοσης με βάση την κατηγορία και αρχή πιστοποίησης που επιλέγει ο Πελάτης. Ενδεικτικά σε αυτές μπορεί να περιλαμβάνονται διαδικασίες επιβεβαίωσης της ιδιοκτησίας (validation) μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος.

  Ο Πελάτης θα πρέπει να παρέχει στην Εταιρία τα απαιτούμενα στοιχεία έκδοσης, όπως το αίτημα ψηφιακής υπογραφής πιστοποιητικού CSR, τα οποία διαβιβάζονται στην εκάστοτε αρχή προς την έκδοση του πιστοποιητικού.

  Μετά την έκδοση του παρέχεται στον Πελάτη το πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου (πχ αρχείο .crt), το οποίο θα πρέπει να εγκαταστήσει στην επιθυμητή υπηρεσία.

  Πρόσθετα η Εταιρία παρέχει την υπηρεσία εγκατάστασης SSL, με βάση την οποία τα βήματα έκδοσης και εγκατάστασης του πιστοποιητικού ολοκληρώνονται από τεχνικό της Εταιρίας.

 6. Κατασκευή Ηλεκτρονικών Καταστημάτων & Ιστοτόπων.

 7. Υποστήριξη και Προώθηση (Adwords, Social Media κτλ.) Ιστοσελίδων.

 8. Τεχνική Υποστήριξη

  • Η Εταιρία παρέχει τεχνική υποστήριξη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τον Πελάτη, για την διάρκεια ισχύος τους. Πριν ή μετά την διάρκεια της υπηρεσίας και εφόσον αυτή δεν αποτελεί αποτέλεσμα σύμβασης μεταξύ της Εταιρίας και του Πελάτη, δεν νοείται και δεν παρέχεται τεχνική υποστήριξη.

  • Η τεχνική υποστήριξη μπορεί να προσφερθεί κατόπιν αιτήματος του Πελάτη προς το τεχνικό τμήμα της Εταιρίας, είτε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, είτε μέσω τηλεφώνου.

   Οι πρόσθετοι παρεχόμενοι τρόποι επικοινωνίας της Εταιρίας, όπως τηλεφωνική επικοινωνία ή επικοινωνία μέσω άμεσων μηνυμάτων (chat), μπορούν να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά για την επίλυση ζητημάτων αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την παραπάνω διαδικασία δημιουργίας αιτήματος υποστήριξης. Η υποστήριξη μέσω απομακρυσμένων προγραμμάτων remote control γίνεται κατόπιν προαγοράς χρόνου υποστήριξης (Ωρομίσθιο δελτίο καταγραφής εργασιών 40€)

  • Ο Πελάτης θα πρέπει να αποστείλει το αίτημά του από το εκάστοτε δηλωμένο λογαριασμό αλληλογραφίας (email) που αντιστοιχεί στον λογαριασμό του. Η Εταιρία δεν μπορεί να εξυπηρετήσει αιτήματα από τρίτους λογαριασμούς αλληλογραφίας για λόγους ασφαλείας, μόνο η υποστήριξη σε κάποιον τρίτο είναι εφικτή και χρεώσιμη με γραπτή εξουσιοδότηση του πελάτη στον οποίο ανήκει το Α.Φ.Μ τιμολόγησης της υπηρεσίας.

  • Ο Πελάτης θα πρέπει να περιγράφει με σαφήνεια το ζήτημα που αντιμετωπίζει αλλά και να παρέχει στην τεχνική υποστήριξη της Εταιρίας όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, όπως βήματα αναπαραγωγής του ζητήματος, ώστε να είναι εφικτή η εκτέλεση ελέγχου από την Εταιρία, κατα προτίμηση γραπτώς μέσω email.

  • Όλα τα αιτήματα εξυπηρετούνται κατά σειρά προτεραιότητας.

  • Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ελάχιστο χρόνο εξυπηρέτησης ενός αιτήματος, καθώς αυτό εξαρτάται από την φύση του εκάστοτε ζητήματος.

  • Κρίσιμα ή σημαντικά ζητήματα μπορεί να εξυπηρετηθούν με μεγαλύτερη προτεραιότητα. Ως κρίσιμα ή σημαντικά ζητήματα μπορούν να θεωρηθούν αυτά που σχετίζονται με την κατάσταση της υποδομής της Εταιρίας αλλά και την εύρυθμη λειτουργία των διακομιστών και υπηρεσιών.

   Αντίθετα, ζητήματα που σχετίζονται με το περιεχόμενο του Πελάτη, όπως σφάλματα εκτέλεσης μίας ιστοσελίδας, δεν μπορούν να θεωρηθούν κρίσιμα για την λειτουργία της υπηρεσίας.

   Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κρίνει ποια αιτήματα θεωρούνται ως κρίσιμα ή σημαντικά και με βάση αυτό να προχωρήσει σε ταχύτερη ή κανονική εξυπηρέτησή τους.

 9. Μεταφορά ιστοσελίδων

  • Η Εταιρία παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς ιστοσελίδας από άλλο πάροχο. Η εκτέλεση των εργασιών μπορεί να γίνει κατόπιν σαφούς αναφοράς των επιθυμητών προς μεταφορά δεδομένων από τον Πελάτη και εφόσον έχει γίνει αποδοχή της εκτιμώμενης αμοιβής για τις εργασίες δέσμευσης τεχνικού. Η Εταιρία δεν μπορεί να παρέχει εγγυήσεις σχετικά με τη διαθεσιμότητα, τη δυνατότητα, ή το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας μεταφοράς.

  • Η Εταιρία παρέχει δωρεάν μεταφορά σε Πελάτες που έχουν προμηθευτεί οποιαδήποτε υπηρεσία μας, εκτός της κατοχύρωσης Domain Name.

 10. Αντίγραφα Ασφαλείας

  • Ο χρόνος εκτέλεσης ή επανάληψης των αντιγράφων ορίζεται από την Εταιρία.

  • Η Εταιρία φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία των αντιγράφων και ορίζει τις προδιαγραφές λειτουργίας τους. Η επαναφορά μπορεί να εκτελεστεί από την Εταιρία κατόπιν αιτήματος του Πελάτη. Σχετικά αιτήματα επαναφοράς δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα δύο(2) ανά εβδομάδα

Powered by WHMCompleteSolution